Adatvédelmi tájékoztató

Hozzájáruló nyilatkozat személyes és egészségügyi adatok kezeléséhez

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy 2018. május 25-től életbe lépett a GDPR, az Európai Unió új adatvédelmi rendelete. Eleget téve az új törvényi szabályozásnak, Önt, mint honlapjaink látogatóját valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét, az alábbiakban tájékoztatjuk társaságunk a Doctor Hair Clinic Magánklinika - Tisza Medical Group Kft. (korábbi nevén Doctor Hair Clinic Kft.) adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

 1. Adatkezelő neve és elérhetőségei:
Név: Doctor Hair Clinic Magánklinika - Tisza Medical Group Kft. (korábbi nevén Doctor Hair Clinic Kft.)
Cím: 6721 Szeged, Teleki utca 9. (telephely), 1165 Budapest, Dóra tér 5. 1 emelet. 2. (székhely)
E-mail: info@dhc.hu
Telefon: + 36 20 610 10 54
 1.  Adatkezelés célja:
Társaságunk az egészségügyi szolgáltatás nyújtás, és ellátás céljából honlapjain (kapcsolat felvételi és konzultációs űrlapjain, valamint személyes konzultáció keretében) személyes és egészségügyi adatok megadását kérheti pácienseitől a konzultáción való részvétel keretében valamint a műtéti napon történő páciens dokumentáció és anamnézis felvételekor.
Az adatkezelés célja, az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához valamint a páciensek egészségügyi ellátásához, a rendelkezésre álló kezelési megoldásokról való tájékoztatáshoz, időpont egyeztetés, szükséges tájékoztatás, tanácsadás, kapcsolatfelvétel.

 1. Az adatokat kezelők, adatokhoz hozzáférők köre:
Az adatkezelés során az Ön által önként szolgáltatott adatokhoz, illetve jogszabály alapján az egészségügyi szolgáltatás és ellátás nyújtásához szükséges egészségügyi adataihoz kizárólag a Tisza Medical Group Kft. (korábbi nevén Doctor Hair Clinic Kft.) egyébként is titoktartásra kötelezett alkalmazottjai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.
 1. Személyes adatok köre:
 • kapcsolat felvétel és kapcsolattartás: név, e-mail cím, telefonszám
 • orvosi konzultáció és ellátás: név, születési adatok, lakcím, TAJ azonosító, a felvételi adatlapon szereplő kórelőzményekre vonatkozó egészségügyi adatok, orvosi ellátás, beavatkozás és műtét során a kezeléshez szükséges egészségügyi adatok.
 1. Az adatkezelés jogalapja:
 • kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás során: GDPR 6.cikk a.) pontja: az érintett hozzájárulása
 • orvosi ellátás, beavatkozás során: GDPR 6. cikk c.) pontja: jogszabályi kötelezettség
 • könyvelés, számlázás során: GDPR 6.cikk c.) pontja jogszabályi kötelezettség
 1. Az adatkezelés alapelvei:
Az érintettek / leendő páciensek által nyújtott személyes és egészségügyi adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok teljes körű betartásával az Adatkezelő és az Adatkezelő Munkatársai kizárólag a feladatuk elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelik.
A Tisza Medical Group Kft. (korábbi nevén Doctor Hair Clinic Kft.)az adatkezelése során:
 • a személyes és egészségügyi adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 • a személyes és egészségügyi adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes és egészségügyi adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes és egészségügyi adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 • az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 • egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
 • illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.
 1. Adatok megőrzésének ideje:
A Tisza Medical Group Kft. (korábbi nevén Doctor Hair Clinic Kft.) az Ön személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak.
 • Személyes adatokat jogszabályi kötelezettségnek eleget téve 5 évig tárolunk.
 • Orvosi kezelés és ellátás során megadott egészségügyi adatokat, illetve egészségügyi dokumentációt: az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi. XLVII. törvény 30§ (1) bek. alapján legalább 30 évig, zárójelentést legalább 50 évig, őrizzük.
 • A számlázáshoz és könyveléshez felhasznált adatok: Az adózás rendjéről, valamint a számvitelről szóló jogszabályokban meghatározott időtartamig.
 1. Adattovábbítás harmadik személy részére:
A Tisza Medical Group Kft. (korábbi nevén Doctor Hair Clinic Kft.) a szolgáltatás nyújtással összefüggésben az alábbi partnerek részére továbbíthat személyes adatot.
 • Könyvelő iroda (Név, cím)
 • Kozmetológiai Nonprofit Kft. (Diagnosztika, Szövetminta)
 • SYNLAB Hungary Kft. (Labordiagnosztika)
Jogszabályi kötelezettség alapján személyes és egészségügyi adatközlést végzünk:
 • Járványügyi protokoll alapján, koronavírus szűrések vonatkozásában pozitív eredmény esetén jelentési kötelezettségünknek eleget téve személyes és egészségügyi adatokat (pozitív teszt eredményt) közlünk az illetékes Népegészségügyi Hatóság felé.
 • 2020. június 1.-től kötelező adatszolgáltatást (személyes és egészségügyi adatok közlése) teljesítünk az EESZT-be.
 1. Az érintett jogai:
- A hozzáférés joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
- A helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítést.
- A törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
- Az elfeledtetéshez való jog: Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszszerűen elvárható lépéseket – ideértve a technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
- Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartalomra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartalomra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek az érintett jogos indokaival szemben.
- Az adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy saját magára vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
- A tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik ( direkt marketing és hírlevél), az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ide értve a profialkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetőek.
 
 1. Panasztételi lehetőség:
Az adatvédelmi törvénnyel összhangban az érinett panasszal élhet az illetékes bíróságnál, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál, melynek elérhetősége:
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: https://naih.hu/
 1. Főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre:
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 1. Egyéb tájékoztatás:
Doctor Hair Clinic Magánklinika - Tisza Medical Group Kft. (korábbi nevén Doctor Hair Clinic Kft.) fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon, tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.hairdoctor.hu weboldalon történik. Adatkezelési Szabályzatunkról további részletes  információt az Adatkezelési Szabályzat című dokumentumban olvashat mely a Doctor Hair Clinic Magánklinika - Tisza Medical Group Kft. (korábbi nevén Doctor Hair Clinic Kft.) honlapjain a www.hairdoctor.hu láblécben található. Valamint klinikánkon személyesen megtekinthető nyomtatott formában.

NYILATKOZAT

Jelen nyilatkozat elolvasásával, aláírásával kijelentem, hogy az adatkezelési tájékoztatót megértettem, elolvastam, annak tartalmát megismertem, és hozzájárulásom adom, hogy a Doctor Hair Clinic Magánklinika - Tisza Medical Group Kft. (korábbi nevén Doctor Hair Clinic Kft.) személyes és egészségügyi adataimat kezelje és tárolja az egészségügyi szolgáltatásnyújtással és kapcsolatfelvétellel összefüggésben.

Kelt:

Az Ön teljes neve: ………………………………………………………

Az Ön aláírása: ……………………………………………………………

 

Érvényes: 2018. március 01-től visszavonásig vagy módosításig.
Módosítva: 2020. június 1. , 2021. június 20. 
 
Klinikánk új címe: Tisza Medical Center / Cédrus Liget, F. épület fsz:4-5-6.
6724 Szeged, Bakay Nándor utca 24. / (Rigó utca felőli első épület)

A klinika bejárata földszinti, utcafrontról közelíthető meg amely a Cédrus Liget F. épületének bejáratától jobbra található.

info@dhc.hu
+36 20 610 10 54
Bisnode tanusítvány

Facebook

+36 20 610 10 54 6721 Szeged Teleki u. 9.
info@dhc.hu
A weboldalon cookie-kat használunk, hogy a biztonságos böngészés mellett még jobb felhasználói élményt nyújthassunk.
Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információért kérjük, olvassa el adatkezelési szabályzatunkat.
Adatkezelési szabályzat Elfogadom Elutasítom